Blackmount

Algemene voorwaarden

Transparantie en Samenwerking met BlackMount.

Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening, transport, verhuur van goederen en uitvoering van opdrachten met eigen middelen, hetzij van derden.

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • a. Opdrachtnemer/verhuurder/vervoerder: Johan Wiersma, handelend onder de naam Blackmount, gevestigd te waskemeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 78207142.
   • b. Opdrachtgever/huurder/afzender: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.
   • c. Diensten: de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zoals overeengekomen met de Opdrachtgever.
 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
 • Offertes en Overeenkomsten
  • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever of door feitelijke uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer.
 • Opdrachtomschrijving
  • De Opdrachtnemer zal de technische aspecten van de opdracht uitvoeren zoals overeengekomen tussen de partijen, zoals beschreven in de offerte of opdrachtbevestiging.
 • Verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer
  • De Opdrachtnemer zal zich inspannen om de technische aspecten van de opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de hoogste professionele normen, standaarden en veiligheid.
 • Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever
  • De Opdrachtgever zal alle nodige medewerking verlenen aan de Opdrachtnemer om de technische aspecten van de opdracht naar behoren uit te voeren, inclusief het verstrekken van relevante informatie en toegang tot de benodigde locaties.
  • De Opdrachtgever zal eventuele vereiste vergunningen of toestemmingen verkrijgen voor de uitvoering van de opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Uitvoering van de Diensten
  • Opdrachtnemer zal de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige en juiste aanlevering van alle benodigde informatie en materialen.
 • Uitvoering van Transport
  • Vervoerder zal de overeengekomen transportdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
  • Afzender is verantwoordelijk voor het correct en veilig verpakken van de goederen, alsmede voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over de te vervoeren goederen.
 • Huurperiode
  • De huurperiode gaat in op de afgesproken datum van levering en eindigt op de afgesproken datum van terugkeer, tenzij anders overeengekomen.
 • Huurprijs en Betalingsvoorwaarden
  • De Huurder betaalt de overeengekomen huurprijs voor de volledige huurperiode, inclusief eventuele bijkomende kosten zoals levering, installatie en verzekering.
  • Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van de apparatuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Gebruik van verhuurd apparatuur
  • De Huurder gebruikt de licht- en geluidsapparatuur uitsluitend voor het beoogde doel en op een wijze die overeenstemt met de instructies van de Verhuurder.
  • De Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de goede zorg van de gehuurde apparatuur en zal deze niet uitlenen, verhuren of anderszins overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.
 • Onderhoud en Reparaties van verhuurd apparatuur
  • De Verhuurder zorgt voor het reguliere onderhoud en de goede werking van de gehuurde apparatuur.
  • De Huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de apparatuur als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid en zal de kosten van reparatie of vervanging vergoeden aan de Verhuurder.
 • Levering en terug keer van verhuurd apparatuur
  • De Verhuurder levert de gehuurde apparatuur op het overeengekomen tijdstip en locatie.
  • De Huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de apparatuur op de afgesproken datum en locatie, in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen, behoudens normale slijtage.
 • Annulering en Terugbetaling
  • Bij annulering door de Huurder wordt de huurprijs niet gerestitueerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren of de levering van de apparatuur te weigeren indien de Huurder niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
 • Tarieven en Betaling
  • Alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • De Opdrachtgever zal de overeengekomen vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de technische aspecten van de opdracht, zoals vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging.
  • De Opdrachtnemer zal een factuur verstrekken aan de Opdrachtgever voor de verschuldigde vergoeding, inclusief een specificatie van de geleverde diensten en eventuele bijkomende kosten. Facturering zal plaatsvinden na voltooiing van de opdracht.
  • Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om een aanmaning te versturen waarin de Opdrachtgever wordt verzocht alsnog binnen een redelijke termijn te betalen om verdere stappen te voorkomen.
  • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot de betaling, behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de verschuldigde vergoeding terug te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot het inschakelen van een incassobureau of het starten van een gerechtelijke procedure.
  • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die verband houden met de financiële afhandeling van de opdracht, inclusief administratiekosten, incassokosten en juridische kosten bij geschillen over betaling.
 • Annulering
  • Bij annulering van de opdracht door Opdrachtgever binnen 3 dagen voor aanvang van de dienstverlening, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van 50% van het overeengekomen tarief.
 • Aansprakelijkheid
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan tijdens of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
  • De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn/haar controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, nalatigheid van de Opdrachtgever, of fouten in de geleverde materialen of apparatuur van derden.
  • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer.
  • De aansprakelijkheid van Vervoerder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de vervoersaansprakelijkheidsverzekering van Vervoerder.
  • De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde apparatuur, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van de Verhuurder.
 • Intellectuele Eigendom
  • Alle intellectuele eigendomsrechten op de technische aspecten van de opdracht blijven bij de Opdrachtnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Overmacht
  • In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, stakingen, brand, natuurrampen, en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Geschillen
  • Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • In geval van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen de partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
 • Wijzigingen
  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
  • Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen door beide partijen.